Wzory pism

 1. Ad sacra
 2. Świadectwo chrztu
 3. Stwierdzenie faktu chrztu i stanu wolnego na podstawie zeznań świadków
 4. Prośba o zgodę na zmianę danych w akcie chrztu
 5. Prośba o zgodę na dokonanie zmian w zapisie aktu chrztu po adopcji dziecka
 6. Zgoda na chrzest poza własną parafią
 7. Zaświadczenie dla chrzestnego/chrzestnej
 8. Sakrament bierzmowania
 9. Zaświadczenie o przygotowaniu do bierzmowania
 10. Zaświadczenie dla świadka bierzmowania
 11. Prośba o zgodę na udzielenie sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego osobie dorosłej
 12. Oświadczenie i deklaracja katolików cywilnie związanych, pragnących przystępować do sakramentu pokuty i Eucharystii
 13. Prośba o dyspensę od przeszkody pokrewieństwa
 14. Prośba o dyspensę od przeszkody różnicy religii przy małżeństwie zawieranym z osobą nieochrzczoną
 15. Prośba o zezwolenie na asystowanie przy małżeństwie zawieranym z osobą ochrzczoną, ale niekatolikiem
 16. Małżeństwo z osobą ochrzczoną, ale niewierzącą, niepraktykującą lub osobą, która formalnie odstąpiła od Kościoła Katolickiego
 17. Oświadczenia i przyrzeczenia nupturientów przy zawarciu małżeństwa mieszanego
 18. Prośba o zezwolenie na asystowanie przy małżeństwie zawieranym przez osobę związaną cenzurą lub przez tułacza
 19. Prośba o zezwolenie na asystowanie przy małżeństwie zawieranym przez niepełnoletniego
 20. Zgoda rodziców na zawarcie sakramentu małżeństwa przez niepełnoletniego (do 18. roku życia)
 21. Prośba o zezwolenie osobie cywilnie rozwiedzionej na sakramentalne małżeństwo
 22. Prośba o zezwolenie na asystowanie przy małżeństwie zawieranym przez nupturientów niezawierających kontraktu cywilnego
 23. Prośba o udzielenie dyspensy
 24. Prośba o zgodę ordynariusza miejsca przy małżeństwie osoby, gdy istnieją bardzo poważne wątpliwości co do jej zdrowia psychicznego i wolności decyzji na zawarcie małżeństwa
 25. Prośba o zgodę ordynariusza miejsca przy zawieraniu małżeństwa, jeśli nupturient był związany (cywilnie, religijnie, nieformalnie) z inną osobą i wiążą go naturalne obowiązki
 26. Prośba o dyspensę od formy kanonicznej
 27. Prośba o dyspensę od obowiązku głoszenia zapowiedzi
 28. Zgoda na przeprowadzenie rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi poza uprawnioną parafią
 29. Protokół rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa
 30. Przysięga narzeczonego/narzeczonej o stanie wolnym
 31. Nauki przedślubne
 32. Zawiadomienie o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich
 33. Spowiedź przedślubna
 34. Licencja na asystencję przy zawieraniu małżeństwa
 35. Zawiadomienie o zawarciu małżeństwa
 36. Zawiadomienie o zawarciu małżeństwa na podstawie licencji
 37. "Ne temere"
 38. Świadectwo ślubu
 39. Świadectwo zgonu
 40. Formuły urzędowe
 41. Wyznanie wiary przy objęciu urzędu kościelnego
 42. Przysięga wierności przy objęciu urzędu kościelnego
 43. Wzór skargi o orzeczenie nieważności małżeństwa
 44. Rota przysięgi przed/po zeznaniu sądowym
 45. Wniosek o zezwolenie na sprzedaż gruntów kościelnych
 46. Wniosek o zezwolenie na sprzedaż budynku kościelnego
 47. Umowa dzierżawy gruntu
 48. Umowa najmu lokalu użytkowego lub całego budynku na cele użytkowe
 49. Umowa najmu lokalu mieszkalnego
 50. Umowa użyczenia
 51. Protokół zdawczo-odbiorczy
 52. Regulamin dla kościelnych
 53. Umowa najmu lokalu mieszkalnego
 54. Umowa dzierżawy gruntu
 55. Umowa o pracę
 56. Umowa zlecenia
 57. Zezwolenie na sprzedaż gruntów
 58. Wniosek o zezwolenie na sprzedaż budynku kościelnego
 59. Umowa najmu lokalu lub całego budynku
 60. Umowa o dzieło
 61. Umowa użyczenia budynku
Pliki do pobrania
Wzory